Υπερηχογράφημα Β' Επιπέδου

Είναι η υπερηχογραφική εξέταση για αναζήτηση κυρίως συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου η οποία εκτελείται με­ταξύ 20ης-24ης εβδομάδας της κύησης.

 

Η σημασία της προγεννητικής διάγνωσης κατά το υπερηχογράφημα β' επιπέδου τονίζεται από το γεγονός ότι στις συγγενείς ανωμαλίες, η πλειοψηφία των οποίων εκ­δηλώνεται απουσία οικογενειακού ιστορικού οφείλεται το 20-30% της περιγεννητικής νοσηρότητας.

 

Για τους πιο πάνω λόγους πρέπει να εξετάζονται - ελέγχο­νται υπερηχογραφικά όλες οι κυήσεις. Σήμερα σπουδαι­ότερο ρόλο διαδραματίζει η επιστημονική κατάρτιση, η ικανότητα και η συνεχής μετεκπαίδευση αυτών που υπη­ρετούν τον προγεννητικό έλεγχο, σε συνδυασμό με την συ­νεχώς αυξανόμενη βελτίωση της διακριτικής ικανότητας των συσκευών υπερηχογραφίας.

 

Στον πίνακα 1 παρατίθενται τα ποσοστά ανίχνευσης ορι­σμένων συγγενών ανωμαλιών με το υπερηχογράφημα.

 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας κατά τη διάρκεια της εξέτασης του β' επιπέδου είναι ο έλεγχος για ανίχνευ­ση ανατομικών δεικτών που αυξάνουν τον κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

 

Άλλα πλεονεκτήματα του είναι: Ο έλεγχος της ομαλής ενδομήτριας ανάπτυξης, ο προσδιορισμός της θέσης του πλακούντα, η εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού, η πρώιμη ανίχνευση του συνδρόμου υποκλοπής σε δίδυμες μονοχοριακές κυήσεις, ο λεπτομερής έλεγχος της καρδιάς των εμβρύων των οποίων η αυχενική διαφάνεια βρέθηκε αυξημένη στο 1° τρίμηνο και η εκτίμηση της ροής των μητριαίων αγγείων και η κατάταξη της κύησης σε υψηλού κινδύνου (επί παθολογικών ροών) για εμφάνιση υπολειπό­μενης ενδομήτριας ανάπτυξης ή προεκλαμψίας, πράγμα που απαιτεί την εντατικότερη παρακολούθηση της κύη­σης.

 

Πρέπει να αναφερθούμε και στις δυσκολίες στη διάγνωση των συγγενών ανωμαλιών, που οφείλονται σε πολλούς παράγοντες όπως: το μέγεθος και η θέση του κάθε οργάνου, η πολυπλοκότητα της δομής και της λειτουργίας του, η δυσχερής απεικόνιση λόγω εμβρυϊκής θέσης, το αυξημέ­νο πάχος κοιλιακού τοιχώματος, ο αριθμός το»ν εμβρύων, η παρουσία ή απουσία αμνιακού υγρού και η συχνότητα εμφάνισης κάθε συγγενούς ανωμαλίας.

 

Η ικανότητα διάγνωσης των συγγενών ανωμαλιών κυμαί­νονται στις διάφορες μελέτες από 14%-85%.

 

Θα ήθελα να τονίσω ότι κατά την διάρκεια της εξέτασης του β' επιπέδου η μελέτη της ανατομίας του εμβρύου δεν αποτελεί κατά οποιονδήποτε τρόπο κλινική εξέταση όπως αυτή του νεογνού από τον νεογνολόγο. Όταν οι υποψήφιοι γονείς ρωτούν είναι όλα καλά με το παιδί μας η απάντη­ση πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Η εξέταση β' επι­πέδου και ολόκληρη η διαγνωστική υπερηχογραφία είναι η επανάσταση που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει την καθημερινή Μαιευτική Πρακτική αλλά έχει όρια, κανό­νες και περιορισμούς. Είναι η διαγνωστική μέθοδος με τις δυνατότητες ενός διαγνωστικού μέσου και τις δυνατότητες αυτού που τις χρησιμοποιεί.

Το υπερηχογράφημα β' επίπεδου είναι μία ασφαλής μη επεμβατική μέθοδος με μεγάλη σημασία στην προγεννη­τική διάγνωση των συγγενών ανωμαλιών διάπλασης του εμβρύου, παρέχει την δυνατότητα της έγκαιρης αναγνώ­ρισης και αξιολόγησης της σοβαρότητας αυτών από ομά­δα διαφόρων ειδικοτήτων- υποειδικοτήτων, συμβάλλει δε στη δυνατότητα πρόγνωσης, πιθανής ενδομήτριας θερα­πείας και στον έγκαιρο προγραμματισμό για θεραπευτική αντιμετώπιση μετά τον τοκετό.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1. Ποσοστό ανίχνευσης συγγενών ανωμαλιών με το υπερηχογράφημα

Ανωμαλία

Επεξήγηση

Πιθανότητα διάγνωσης από το u/s β-επιπέδου

Δισχιδής ράχη

Ανοικτός σπονδυλικός σωλήνας

0,9

Ανεγκεφαλία

Απουσία των οστών του κρανίου

0,99

Υδροκεφαλία

Αυξημένη ποσότητα εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον εγκέφαλο

0,6

Σοβαρές καρδιακές παθήσεις

 

25%-50%

Διαφραγματοκήλη

Έλλειμμα του μυός που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά

0,6

Εξώμφαλος- Γαστρόσχιση

Ελλείμματα του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος

0,9

Μείζονα προβλήματα από τους νεφρούς

Απουσία νεφρών ή ανώμαλοι νεφροί

0,85

Σοβαρές ανωμαλίες των άκρων

Απουσία οστών ή εξαιρετικά κοντά άκρα

0,9

Εγκεφαλική παράλυση

Σπαστικότητα

Δεν διαγιγνώσκεται

Αυτισμός

 

Δεν διαγιγνώσκεται

Σύνδρομο Down

 

Περίπου 40%

Το φύλο του εμβρύου προσδιορίζεται σε ποσοστό 95% περίπου

 

Επαφή

Νικολουδάκης Αντώνης

Ιατρείο Αθήνας:

Παπαδά 2 (γωνία με Λ.Μεσογείων), απέναντι από το σταθμό του METRO "Κατεχάκη".

Τηλ.: 210 6745788

Κιν.: 6944 621361

Ιατρείο Καλυβίων:

Σμηναγού Χρήστου Φιλίππου 10

Τηλ.: 22990 49630

Κιν.: 6944 258194


© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα MeLink-U - email: melinku2@gmail.com

Υλοποιήθηκε από Webnode