Υπογονιμότητα και εξωσωματική γονιμοποίηση

Ένας θαυμαστός καινούριος κόσμος

Σύντομα κλείνουν 30 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου παιδιού -το 1978- με εξωσωματική γο­νιμοποίηση, μια διαδικασία που παρέχει λύση στο πρόβλημα της υπογονιμότητας, το οποίο απα­σχολεί ένα σημαντικό ποσοστό ζευγαριών. Παρακάτω προσεγγίζουμε τους κύριους άξονες που σχετίζονται με την υπογονιμότητα και την αντιμετώπιση της.

 

 

Τι εννοούμε όταν λέμε υπογονιμότητα;
Ως υπογονιμότητα χαρακτηρί­ζεται η αδυναμία επίτευξης κύ­ησης από δύο συντρόφους που έχουν ελεύθερες και τακτικές σεξουαλικές επαφές επί ένα τουλάχιστον έτος. Υπολογίζεται ότι αφορά το 10-15% των ζευ­γαριών που βρίσκονται σε ανα­παραγωγική ηλικία.

 

 

Τι περιλαμβάνει ένας έλεγχος για τη γονιμότητα των δύο συντρόφων;

Εκτός από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και από τους δύο συντρόφους, από τη γυναίκα απαιτούνται τα εξής:

  • Υπερηχογράφημα έσω γεν­νητικών οργάνων
 
  • Ορμονολογικές εξετάσεις
  • Υστεροσαλπιγγογραφία για τον έλεγχο της κοιλότητας της μήτρας και της διαβατότητας των σαλπίγγων

Επιπλέον, απαιτείται από τον άνδρα έλεγχος της ποιότητας του σπέρματος με ένα σπερμοδιάγραμμα.

 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων, μπο­ρεί να χρειαστεί να γίνουν επι­πλέον εξετάσεις, όπως λαπαρο­σκόπηση, υστεροσκόπηση κ.ά.

 

 

Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η γονιμοποίηση του ωα­ρίου από το σπερματοζωάριο στο ιατρικό εργαστήριο και όχι μέσα στο σώμα της γυναί­κας, όπως γίνεται με τον φυσι­κό τρόπο.

 

 

Πότε ένα ζευγάρι καταφεύγει στην εξωσωματική γονιμοποίηση;
Όταν οι σάλπιγγες της γυναί­κας είναι κατεστραμμένες ή η ποιότητα του σπέρματος εί­ναι πολύ χαμηλή, η εξωσωματι­κή γονιμοποίηση αποτελεί τον μόνο τρόπο για να επιτευχθεί η σύλληψη. Επιπλέον, εφαρ­μόζεται όταν οι άλλες μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαρα­γωγής (πρόκληση ωορρηξίας, σπερματέγχυση, χειρουργικές επεμβάσεις) έχουν αποτύχει.

 

 

Βασικά στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Α. Πρόκληση ωοθηκικής διέγερσης

Η πρώτη κύηση μετά από εξω­σωματική επιτεύχθηκε με τη λήψη ενός μόνο ωαρίου που προερχόταν από ένα ωοθυλάκιο, κατά τη διάρκεια ενός φυ­σιολογικού κύκλου. Σήμερα, για την αύξηση του ποσοστού των κυήσεων, γίνε­ται διέγερση των ωοθηκών, ώστε να ληφθούν περισσότε­ρα ωάρια. Τα φάρμακα (ορ­μόνες) που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση των ωοθηκών λέγονται γοναδοτροπίνες και συνδυάζονται με μια άλλη ορ­μόνη που σκοπό έχει να εμπο­δίσει την πρόωρη ωορρηξία και την απώλεια των ωαρίων πριν την ωοληψία. Οι ορμόνες αυτές χρησιμοποιούνται για πάνω από 30 χρόνια και μεγά­λες επιδημιολογικές μελέτες δεν έχουν δείξει κάποιο κίν­δυνο από τη χρησιμοποίηση τους. Η παρακολούθηση της ωοθηκικής διέγερσης γίνεται με υπερηχογραφικό και ορμονολογικό έλεγχο και για το σκοπό αυτό θα χρειαστούν 4-5 επισκέψεις της γυναίκας στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονι­μοποίησης.

Β. Ωοληψία και γονιμοποίηση

 

Η λήψη των ωαρίων γίνεται διακολπικά με υπερηχογραφικό έλεγχο, υπό άσηπτες συνθή­κες και παρουσία αναισθησι­ολόγου, ο οποίος χορηγεί εν­δοφλέβια αναλγησία μικρής διάρκειας. Μετά την ωολη­ψία, η γυναίκα παραμένει στη Μονάδα για 30-60 λεπτά και στη συνέχεια αποχωρεί. Την ίδια ημέρα, ο σύζυγος παρα­δίδει το σπέρμα στον εμβρυολόγο και γίνεται η γονιμοποίη­ση των ωαρίων με την κλασική μέθοδο ή με τη βοήθεια της μικρογονιμοποίησης.

Γ. Εμβρυομεταφορά

 

Η εμβρυομεταφορά είναι απλή διαδικασία, διαρκεί περίπου 15 λεπτά και δεν απαιτεί νάρκωση. Γίνεται συνήθως τη δεύτερη ή τρίτη ημέρα μετά την ωοληψία, ενώ αν τα έμ­βρυα έχουν φθάσει στο στά­διο της βλαστοκύστης, η εμ­βρυομεταφορά γίνεται την 5η ή 6η ημέρα. Συνήθως μεταφέ­ρονται δύο-τρία έμβρυα για να αποφευχθεί η αύξηση του πο­σοστού πολυδύμων κυήσεων. Τα έμβρυα που περισσεύουν, αν είναι καλής ποιότητας, μπο­ρούν να καταψυχθούν και να χρησιμοποιηθούν από το ζευ­γάρι σε μια μελλοντική προ­σπάθεια, η οποία, βέβαια, δεν θα περιλαμβάνει διέγερση ωοθηκών ούτε και ωοληψία. Μετά την εμβρυομεταφορά η γυναίκα παραμένει κλινήρης για 30 λεπτά και εν συνεχεία αποχωρεί από τη Μονάδα.

Δ. Αποτελέσματα - Ποσοστό επιτυχίας

Δώδεκα ημέρες μετά την εμβρυομεταφορά γίνεται το τεστ κυήσεως της β-hCG στο αίμα. Αν το αποτέλεσμα εί­ναι θετικό, ακολουθεί υπερηχογραφικός έλεγχος σε δύο εβδομάδες, για να επιβεβαιω­θεί ότι όλα βαίνουν καλώς. Αναφερόμενοι πάντα στον μέσο όρο, θα λέγαμε ότι το ποσοστό κλινικής κύησης ανά εμβρυομεταφορά κυμαίνεται μεταξύ 30-40%, με τα καλύτε­ρα αποτελέσματα σε γυναί­κες κάτω των 35 ετών.

 

Επαφή

Νικολουδάκης Αντώνης

Ιατρείο Αθήνας:

Παπαδά 2 (γωνία με Λ.Μεσογείων), απέναντι από το σταθμό του METRO "Κατεχάκη".

Τηλ.: 210 6745788

Κιν.: 6944 621361

Ιατρείο Καλυβίων:

Σμηναγού Χρήστου Φιλίππου 10

Τηλ.: 22990 49630

Κιν.: 6944 258194


© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα MeLink-U - email: melinku2@gmail.com

Υλοποιήθηκε από Webnode